Easeful Koto
Forceful Koto
Tremendous Koto
Decorous Koto
Facetious Koto
Dashy Koto
Immobile Koto
Backbury Koto
Dreamy Koto

ANY undescribed species except N. species 2 Sumatra