Miami... Miami... Miami...... Yankees? *mind blows*